Klauzula informacyjna dla Kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Sanitas z siedzibą w Gdańsku (80-460) przy ulicy Pilotów 21, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374568, adres e-mail: [email protected] (dalej: „Sanitas”),
 2. Sanitas wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected],
 3. W przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz reprezentantów lub pełnomocników spółek prawa handlowego oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w innych formach prawnych, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji umowy gospodarczej lub podjęcia działań niezbędnych do tego, by umowa została zawarta, jak również na potrzeby wypełnienia przez Sanitas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w tym podatkowo-księgowych związanych z rozliczeniem zawartej umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji zawartej umowy oraz prowadzenia rozliczeń z nią związanych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 5. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom – pracownikom, współpracownikom Sanitasu, podmiotom, którym Sanitas powierzył przetwarzanie danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z usług których Sanitas korzysta, jeżeli wykonanie umowy wiąże się z koniecznością udostępnienia danych otrzymanych od Pani/Pana tym podmiotom,
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy gospodarczej oraz przedawnienia roszczeń z nią związanych, a dodatkowo przez okres, w którym Sanitas jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podatkowo-księgowych i rachunkowych,
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Klauzula informacyjna dla osób działających w imieniu Kontrahentów – osób wskazanych do kontaktu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Sanitas z siedzibą w Gdańsku (80-460) przy ulicy Pilotów 21, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374568, adres e-mail: [email protected] (dalej: „Sanitas”),
 2. Sanitas wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected],
 3. Sanitas przetwarza Pani/Pana dane osobowe podane przez Pana/Panią lub Kontrahenta Sanitasu, u którego Pani/Pan jest zatrudniony bądź z którym Pani/Pan współpracuje na innej podstawie,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawie usprawiedliwionego interesu Sanitasu, którym jest potrzeba należytego wykonania umowy gospodarczej i utrzymywania kontaktów biznesowych lub podjęcia działań niezbędnych do tego, by umowa gospodarcza w oczekiwanym kształcie została zawarta pomiędzy Sanitasem a Kontrahentem, u którego Pani/Pan jest zatrudniony bądź z którym Pani/Pan współpracuje na innej podstawie oraz wypełnienia przez Sanitas obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym rozliczenia takiej umowy i przechowywania dokumentów księgowo-rozliczeniowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 5. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom – pracownikom, współpracownikom Sanitasu, podmiotom, którym Sanitas powierzył przetwarzanie danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z usług których Sanitas korzysta, jeżeli wykonanie i rozliczenie zawartej umowy wiąże się z koniecznością udostępnienia Pani/Pana danych tym podmiotom,
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 8. Pani/Pana osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy gospodarczej oraz przedawnienia roszczeń z nią związanych, a dodatkowo przez okres, w którym Sanitas jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w podatkowo-księgowych i rachunkowych,
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Sanitas z siedzibą w Gdańsku (80-460) przy ulicy Pilotów 21, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374568, adres e-mail: [email protected] (dalej: „Sanitas”),
 2. Sanitas wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected],
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawnie uzasadnionego interesu w postaci udzielenia odpowiedzi na skierowaną za pomocą formularza kontaktowego wiadomość, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie,
 5. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom – pracownikom, współpracownikom Sanitasu, podmiotom, którym Sanitas powierzył przetwarzanie danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy,
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Klauzula informacyjna dla Pacjentów
Centrum Medycyny Specjalistycznej Sanitas

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Sanitas z siedzibą w Gdańsku (80-460) przy ulicy Pilotów 21, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374568, adres e-mail: [email protected] (dalej: „Sanitas”),
 2. Sanitas wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected],
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zdrowotnych – prowadzenia działalności leczniczej, udzielania świadczeń zdrowotnych, profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej, prowadzenia dokumentacji medycznej, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) i art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów krajowych – ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz przepisów wykonawczych dotyczących obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej,
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu ochrony zdrowia jest wymogiem ustawowym, odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania Pani/Pana życia i zdrowia,
 5. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom – pracownikom i współpracownikom Sanitasu, podmiotom, którym Sanitas powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego),
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Sanitas jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej zgodnie z ustawą z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Klauzula informacyjna dla współpracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Sanitas z siedzibą w Gdańsku (80-460) przy ulicy Pilotów 21, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374568, adres e-mail: [email protected] (dalej: „Sanitas”),
 2. Sanitas wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected],
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji umowy lub podjęcia działań niezbędnych do tego, by umowa została zawarta, jak również na potrzeby wypełnienia przez Sanitas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w tym podatkowo-księgowych oraz w związku z przebywaniem na terenie siedziby Sanitasu objętej monitoringiem (celem zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) c) f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy oraz prowadzenia rozliczeń z nią związanych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 5. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom – pracownikom, współpracownikom Sanitasu, podmiotom, którym Sanitas powierzył przetwarzanie danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy cywilnoprawnej oraz przedawnienia roszczeń z nią związanych, a dodatkowo przez okres, w którym Sanitas jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawie o rachunkowości,
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 • pomoc

  W celu uzyskania niezbędnej pomocy zapraszamy do kontaktu.
  więcej
 • harmonogram

  Zapoznaj się z harmonogramem lekarzy-kliknij i umów się na wizytę do wybranego lekarza.
  Więcej
 • Godziny otwarcia

  • Placówka
  • Poniedziałek - Piątek
   8.00 - 20.00
  • Laboratoryjny punkt pobrań
  • Poniedziałek - Środa
   7.00 - 10.30
  • Czwartek - Piątek
   8.00 - 10.30

Zapraszamy do kontaktu

Choć zdrowie nie jest na pewno wszystkim, to bez zdrowia wszystko jest niczym.

— Arthur Schopenhauer

Dane kontaktowe